GAMM MITT.GES.ANGEW.MATH.MECH. [ISSN : 0936-7195]

Mitteilungen der Gesellschaft fr Angewandte Mathematik und Mechanik. Wiley, Berlin, Germany.

Depuis le volume 20 (1997).


Dernier fascicule reu: 31 - 2 (2008) le 05-01-2009.