Wang, Yuan (ed) & Yang, Chung-Chun (ed) & Pan, Cheng-Biao (ed)

Number theory and its applications in China. - American Mathematical Society, 1988. - ( Contemporary Mathematics ; 77).


  1. Cote: 11752. En rayon: classement par collection.