Chern, Shiing-Shen & Shen, Zhongmin

Riemann-Finsler geometry. - World Scientific Publishing, 2005. - ( Nankai Tracts in Mathematics ; 6).


  1. Cote: 19556. En rayon: classement par auteur.